آدرس : بجنورد - خیابان طالقانی شرقی -بین طالقانی 9 و 11 ، روبروی کوچه حکیم شفاهی

تلفن : 32258993 - 32256966

فاکس : 32258924