میز خدمت الکترونیک

   عنوان خدمت اطلاعات مورد نیاز خدمت فلوچارت خدمت  آدرس سامانه نظرسنجی
mony icon احراز صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی (افراد مشمول هدفمندی یارانه ها) اطلاعات مورد نیاز تصویر مرتبط
سامانه نظرسنجی 
mony tasilat  معرفی متقاضیان واجد صلاحیت جهت دریافت تسهیلات اطلاعات مورد نیاز تصویر مرتبط
سامانه نظرسنجی 
تایید   تائید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری و مشاغل سخت وزیان آور اطلاعات مورد نیاز تصویر مرتبط
سامانه نظرسنجی 
banke ایجاد پایگاه اطلاعات بیمه ای ایرانیان و پاسخگویی به استعلامات مربوطه
اطلاعات مورد نیاز تصویر مرتبط
سامانه نظرسنجی 
ravadid  صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی اطلاعات مورد نیاز تصویر مرتبط
سامانه نظرسنجی 
salahdidi صدور پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی اطلاعات مورد نیاز تصویر مرتبط
سامانه نظرسنجی 
مستندئات  ثبت و نظارت بر تعاونی اطلاعات مورد نیاز تصویر مرتبط
سامانه نظرسنجی 
savee  ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری، کارفرمایی اطلاعات مورد نیاز تصویر مرتبط
سامانه نظرسنجی 
دادگاه  رسیدگی و صدور احکام مربوطه به شکایات کارگری  اطلاعات مورد نیاز تصویر مرتبط
سامانه نظرسنجی 
mozavez  صدور مجوز کاریابی-داخلی اطلاعات مورد نیاز تصویر مرتبط
سامانه نظرسنجی 
football  برگزاری رقابت های ورزشی کارگران اطلاعات مورد نیاز تصویر مرتبط
سامانه نظرسنجی 
mashaghel  ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی اطلاعات مورد نیاز تصویر مرتبط
سامانه نظرسنجی 
پاسخ  بازرسی کار اطلاعات مورد نیاز تصویر مرتبط
سامانه نظرسنجی