ارتباط با شهرستان شیروان

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شیروان ( پیش شماره 058 )

نام و نام خانوادگی رئیس اداره : مهدی سعیدی 

سعیدی

 تلفن رئیس اداره : 05836242201

فکس : 36242201

آدرس پستی :

ساختمان شماره 1: شیروان خیابان استقلال روبروی بنیاد شهید

تلفن: 6242881

ساختمان شماره 2: شیروان ـ میدان عدل ـ روبروی دادگستری ـ نبش خیابان

فروردین  تلفن: 36242201

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شیروان 

پست الکترونیکی : shirvan-nkh@mcls.gov.ir