اداره بازرسی کار:

- انجام بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار طبق برنامه بازرسی سالیانه با نظارت رئیس بازرسی کار.

- پیگیری اجرای قانون کار و دستورالعملهای مربوطه بویژه مقررات حمایتی مربوط به مدت کار، مزد، کارهایسخت و زیان آور، کارگران نوجوان و اشتغال اتباع خارجی .

- پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به ایمنی وحفاظت فنی و در صورت لزوم ارائه پیشنهادات اصلاحی به مبادی ذیربط در ستاد.

- آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و سایر افراد در معرض خطرات وصدمات ناشی از حوادث کار، با همکاری مراجع ذیربط استانی، اداره کل بازرسی کار و مرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت و بهداشت کار وزارت متبوع.

- بررسی و رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول و تجزیه و تحلیل آماری عوامل مرتبطباحوادث به منظور پیشگیری از وقوع مجدد آنها.

- پیگیری تشکیل کمیته های بدوی و تجدید نظر کارهای سخت و زیان آور و راهنمایی متقاضیان.

- بررسی صورتجلسات کمیته های بدوی و تجدید نظر کارهای سخت و زیان آور به منظور انطباق با قوانین ومقررات مربوط.

- پیگیری در مورد تشکیل و فعال سازی کمیته های حفاظت فنی در کارگاههای مشمول آئین نامه کمیتهحفاظت فنی و بهداشت کار( صنفی و تولیدی و... ) استان و نظارت مستمر برعملکرد آنها.

- حضور در جلسات کمیته های حفاظت و بررسی و ارزیابی صورتجلسات کمیته های حفاظت و بهداشتکارواصله از کارگاه ها و انجام مکاتبات لازم.

- بررسی و کنترل عوامل مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور در کارگاه های مشمول و استاندارد سازیمحیط کار.

- نظارت بر عملکرد شرکت های خدماتی و پیمانکاری نیروی انسانی و بررسی گزارشات و شکوائیه هایواصله در خصوص لغو یا رد صلاحیت و رتبه بندی شرکت های مزبور در راستای اجرای آئین نامه های ایمنیو مرتبط با امور پیمانکاری.

- انجام تمهیدات لازم به منظور ارتقاء توان علمی و فنی و تجربی بازرسان کار با همکاری واحدهای ستادی ذیربط.

- هماهنگی و تعامل با وزارتخانه به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای برنامه های بازرسی کار و مقرراتمربوطه.

- نظارت بر اجرای برنامه های بازرسی از کاراه های مشمول قانون کار توسط واحدهای تابعه درشهرستانها.

- ارتباط مستمر و برگزاری جلسات کارشناسی با دستگاههای مرتبط با حوادث ناشی از کار در استان ازقبیل نظام مهندسی، شهرداری، مسکن و شهرسازی و ...

- پاسخگویی به استعلامات و مکاتبات صورت گرفته از اداره کل بازرسی کار در ستاد وزارتخانه.

ﻫﺪﻑ :ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﻣﻨﺪ ﻧﻤﺪﻥ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺭﺯﻣﻴﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯﺣﻮﺍﺩﺙ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯﻛﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﺩﻱ . 86ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ  ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺷﻤﻮﻝ: ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻨﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.  ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ –ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻨﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﺮﻭﺩ: ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭ ﻣﺠﻮﺯ : ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻨﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻛﺎﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺲ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﺫﻛﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.  ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 86 ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ: ﺷﻮﺭﺍﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻨﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺷﻮﺭﺍ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ. ﺷﺨﺺ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺻﻼﺣﻴﺖ: ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻨﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﻃﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ. ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ : ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻲ ﻛﺘﺒﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻭ ﺭﺍﻫﺎﻧﺪﺍﺯﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻨﻨﺎﻣﻪ،ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻨﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺮﺟﻊ ﺫﻱ ﺻﻼﺡ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ: ﻣﺠﻮﺯﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻃﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.  ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻨﻨﺎﻣﻪ، 2 ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ: ﻧﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 
ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ ﻭ  ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﯽ  
 
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻓﻨﻲ :ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻨﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ . ﻭﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ 
 
 
 
  ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺪﻭﺭ، ﺗﻤﺪﻳﺪ، ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻭ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ–ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ  -ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪﻭﺭ، ﺗﻤﺪﻳﺪ، ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ 1ﻣﺎﺩﻩ ﺁﻳﻴﻨﻨﺎﻣﻪ، ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. : 2ﻣﺎﺩﻩ  -ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻬﻬﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺯﻳﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺍﻟﻒ -ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻳﺎﻧﺂﻭﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ )ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ(. ﺏ- ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﻳﮕﻬﺎﻱ ﺑﺨﺎﺭ ﻭ ﻇﺮﻭﻑ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ. پ -ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮﻕ. ﺕ -ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻌﺪﻥ. ﺙ -ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﻻﺑﺮ، ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ، ﭘﻠﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻗﻲ ﻭ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ. ﺝ -ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺣﻠﻬﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ. چ -ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ. ﺡ-ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻃﻔﺎ. ء ﺣﺮﻳﻖ ﺥ -ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ. ﺩ- ﺁﻣﻮﺯﺵ. ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ، ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺁﻳﻴﻨﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ -ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺁﻳﻴﻨﻨﺎﻣﻪ، ﺑﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺯﻣﻴﻨﻬﻬﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ. - ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻨﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ 3ﻣﺎﺩﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺍﺯ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. 
ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ ﻭ  ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﯽ  
 
 -ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ 4ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻫﻬﺎﻱ ﺑﺎﺯﺁﻣﻮﺯﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﻫﻬﺎﻱ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻴﺸﻮﺩ. - ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ، ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ 1 ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻮﺍﻗﺺ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺘﺒﻲ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﺩﻻﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻱ ﺩ . ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ 2 - ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ 2ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. - ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﻳﺎ ﻣﺨﺪﻭﺵ ﺷﺪﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ، ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ 5 ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﻭﻱ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻫﺰﻳﻨﻬﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ. 
 
- ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ، ﺁﺯﻣﻮﻥ، ﺻﺪﻭﺭ، ﺗﺠﺪﻳﺪ، ﺗﻤﺪﻳﺪ، ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﻭ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺩﻭﺭﻫﻬﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﻪ 6ﻣﺎﺩﻩ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮﺩ. 
 
ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ -ﺍﺭﻛﺎﻥ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ - ﻛﻤﻴﺘﻪ 7ﻣﺎﺩﻩ » ،«ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ» ،«ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ» :ﺍﺭﻛﺎﻥ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺷﺎﻣﻞ .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ «ﻛﻤﻴﺘﻪ  ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﻲ»ﻭ  «ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ -ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ 8ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺸﻮﺩ: ﺍﻟﻒ -ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍ. ﺏ -ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻮﺭﺍ. پ -ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻛﺎﺭ. ﺕ -ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻀﻮ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ. . 131 ﺙ -ﺭﺋﻴﺲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ) ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ( . 136 ﺝ -ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ) ﺑﺎﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﺩﻩ  ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ( 
ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ ﻭ  ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﯽ  
 
چ -ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ . ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ 1ﺗﺒﺼﺮﻩ  ، -ﻱ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺑﻴﺮ «چ» ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ . ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ - ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎء ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍ ﻭ ﺑﺎ 2ﺗﺒﺼﺮﻩ . 5ﺣﻀﻮﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ  ﻧﻔﺮ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ ﻭ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﺁﺭﺍ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺍﺳﺖ . 3 -ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻋﻀﺎء ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﻳﺮ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ 3ﺗﺒﺼﺮﻩ  ﺳﺎﻝ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ -ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻋﻀﺎﻱ 9ﻣﺎﺩﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺸﻮﺩ: . –ﺍﻟﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ( ﺏ -ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺮﻛﺰ. پ -ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﻛﺰ. ﺕ -ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻛﺎﺭ. . 131 ﺙ -ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ  . ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ136 ﺝ -ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﺩﻩ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ 10ﻣﺎﺩﻩ  ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺎ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺸﻮﺩ: . –ﺍﻟﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻬﺮﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ( ﺏ -ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﻛﺰ. پ -ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺮﻛﺰ.  . ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻛﺎﺭ –ﺕ . 131 ﺙ -ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ  . ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ136 ﺝ -ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﺩﻩ - ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺎ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺯﻳﺮ 11ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺸﻮﺩ: . –ﺍﻟﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ( 
ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ ﻭ  ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﯽ  
 
ﺏ -ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺮﻛﺰ )ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ(. پ -ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻛﺎﺭ. ﺕ -ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﻛﺰ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺘﺒﻮﻉ. ﺙ -ﺭﺋﻴﺲ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺮﻛﺰ. . 131 ﺝ -ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ  . ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ136 چ -ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺒﺼﺮﻩ  -ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻦﻱ ﻭ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ  ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ )ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻖ ﺭﺃﻱ( ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺍﺭﺍﻱ 7 - ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 12ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲ 13ﻣﺎﺩﻩ  -ﮔﺮﺩﺩ. 
 
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ -ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ  : -ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ، ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ 14ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻟﻒ- ﻓﻮﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ. ﺏ -ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻗﻄﻌﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﺮ ﺗﺒﻌﻲ ﺁﻥ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﺍﺯﺣﻘﻮﻕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﺪﺕ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﺍﺯﺣﻘﻮﻕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. پ-ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺬﻛﺮﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ، ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ، ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ، ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎﻱ ﻣﺼﻮﺏ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰ. ﺕ- ﺍﻧﺤﻼﻝ ﻳﺎ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻲ. . –ﺙ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ . 2 ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ –ﺝ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻛﺘﺒﻲ چ -ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ. 
ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ ﻭ  ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﯽ  
 
ﺡ -ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺬﻛﺮﺍﺕ ﻣﺮﻛﺰ. ﺥ- ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮء ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺻﻼﺣﻴﺖ. ﺗﺒﺼﺮﻩ  -. ﺍﺧﺬ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻨﻨﺎﻣﻪ، ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  -ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻨﻨﺎﻣﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺬﻛﺮ ﻛﺘﺒﻲ، ﺩﺭﺝ 15ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﺓ ﻣﺸﺎﻭﺭ، ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺠﻮﺯ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺁﻥ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﺟﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺠﺪﺩ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.  ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ –16ﻣﺎﺩﻩ ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
 
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ -ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ
 : -17ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻟﻒ -ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﺏ -ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﺩﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﻳﺎ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺼﺮﺡ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ. پ -ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﺭﻱ. ﺕ -ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻛﺎﺭﺕ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ. . –ﺙ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺳﻮء ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ . –ﺝ ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺭﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ، ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮﻣﻘﺮﺭﺍﺕ  ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻭ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺭﺍ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ 65 ﺗﺒﺼﺮﻩ- ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﺯ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 1 ﻣﺎﺩﻩ . - ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ 8 ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ . -1ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮﻉ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . 2ﺗﺒﺼﺮﻩ  -ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺘﻨﺎﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ - ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥﻱ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﺍﻥ 19ﻣﺎﺩﻩ ﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ .
ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ ﻭ  ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﯽ  
 
- ﭘﺮﻭﺍﻧﺔ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻛﺎﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ؛ 20ﻣﺎﺩﻩ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﻥ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﺭﺝ ﻣﻬﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. - ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺫﻳﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﮔﺰﺍﺭﺷﻬﺎ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ 21ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﺎﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎﻭﺭ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭﻱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺠﺰﺍ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. 2 ﻣﺎﺩﻩ  ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺗﺎﻳﻴﺪ – 2 ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. 2 ﻣﺎﺩﻩ 3- : ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﺎﺷﺪ  ، ﺍﻟﻒ -ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺣﺮﻓﻬﺎﻱ ، ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﺷﺘﻬﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮔﺮﻭﻩ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻛﺎﺭ.  ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ، ﺏ -ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﻛﺘﺮﻱ . ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ  ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻔﻴﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ 5 پ -ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻳﻚ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺕ - . ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺙ- ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺳﺘﺎﺩ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻛﺎﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻏﻞ )ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ، ﻣﺴﺘﻌﻔﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺧﺮﻳﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ  ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺯﻣﻴﻨﻬﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭ 8 ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺭﺷﺘﺔ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻃﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺗﺪﺭﻳﺲ ، ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭﺭﻭﺩﻱ، ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﻱ ﻧﺪ. ﺝ -ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻣﺪﺭﺳﻴﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ 2ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ) ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ( ﻣﻌﺎﻑ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. 
ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ ﻭ  ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﯽ  
 
 
چ -ﻣﺪﺭﺳﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﻳﮋﻩ ﺫﻳﻞ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﺭﺷﺘﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻌﺎﻑ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ:  ﺳﺎﻋﺖ ﺯﻣﻴﻨﻬﻲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ 200 - ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ. .  ﺳﺎﻋﺖ ﺯﻣﻴﻨﻬﻲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻲ 400 - ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ -  ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺯﻣﻴﻨﻪ . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻲ - ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪﻭﻱ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ 1ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮﺩ، ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺧﺬ ﺩﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. - ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻨﻨﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺭ 2ﺗﺒﺼﺮﻩ . 1ﺯﻣﻴﻨﻬﻬﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﻮﺩﻫﺎﻧﺪ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﺗﺒﺼﺮﻩ  ﻣﻌﺎﻑ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ - ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺘﺒﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﺁﺯﻣﻮﻥ 24ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ 60 ﻋﻤﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ  ﺩﺭﺻﺪ ﻧﻤﺮﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺘﺒﻲ ﺭﺍ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ . . 50ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﻮﺃﻡ ﻛﺴﺐ ﺣﺪﺍﻗﻞ  ﺩﺭﺻﺪ ﻧﻤﺮﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ 
 
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ -ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺣﻘﻮﻗﻲ  : -25ﻣﺎﺩﻩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺍﻟﻒ -ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﺩ. ﺏ -ﺁﮔﻬﻲ ﺛﺒﺘﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﻥ. ﺕ -ﻧﺎﻡ، ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺛﺒﺘﻲ. ﺙ -ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺝ -ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎﺭ. چ -ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻓﻨﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻬﻬﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ. 
ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ ﻭ  ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﯽ  
 
 
ﺡ -ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻓﻀﺎ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﺥ -ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ. - ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ 1 ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. . 2ﺗﺒﺼﺮﻩ  -ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻓﻨﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﺪ - ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻳﻤﻨﻲ، ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ 3ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺗﺎﻳﻴﺪ . ﻣﺮﻛﺰ ﺭﺍ ﺑﻜﺎﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻓﻨﻲ ﺣﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭﻱ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﻤﻨﻮﻉ 26ﻣﺎﺩﻩ  ﺍﺳﺖ. - ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻓﻨﻲ ﺭﺍ 27ﻣﺎﺩﻩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﻛﺘﺒًﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻛﻠﻴﻪ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻬﻬﺎ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷﻬﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻣﻀﺎء ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ، 28ﻣﺎﺩﻩ  ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻓﻨﻲ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺳﺪ. 
 
  ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ–ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ  ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺟﺎﺭﻱ –29ﻣﺎﺩﻩ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ.  ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺁﻳﻴﻨﻨﺎﻣﻬﻬﺎﻱ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎﻱ –30ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ،ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻫﻬﺎﻱ ﺑﺎﺯﺁﻣﻮﺯﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﺣﻖ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺷﺨﺼًﺎ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ –31ﻣﺎﺩﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﻄﻊ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻓﻨﻲ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ –32ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺷﺮﻛﺖ، ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻓﻨﻲ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ. 

 

ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ ﻭ  ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﯽ  
 
 
 ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ 15 - ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ 33ﻣﺎﺩﻩ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ –34ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ: 
 
ﺭﺷﺘﻪ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻛﻠﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻳﺎﻥ ﺁﻭﺭ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ - ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ، ﺻﺪﺍ، ﻧﻮﺭ، ﻓﺸﺎﺭ، ﮔﺮﻣﺎ، ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻳﺎﻥ ﺁﻭﺭ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ : ﻭ ﺭﻃﻮﺑﺖ، ﻭ ﺍﺷﻌﻬﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻳﺎﻥ ﺁﻭﺭ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ - ﺑﺮﺭﺱﻱ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻳﺎﻥ ﺁﻭﺭ ﮔﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺑﺨﺎﺭﺍﺕ ﺳﻤﻲ، ﻓﻴﻮﻣﻬﺎ،  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ : ﻣﻴﺴﺘﻬﺎ، ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯ ﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ . ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﻳﮕﻬﺎﻱ ﺑﺨﺎﺭ ﻭ ﻇﺮﻭﻑ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ 
- ﺗﺴﺖ ﺍﻭﻟﺘﺮﺍﺳﻮﻧﻴﻚ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﺴﺘﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺮﺏ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ : ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﺗﺴﺖ ﻫﻴﺪﻭﺭﺍﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﻳﮕﻬﺎﻱ ﺑﺨﺎﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻇﺮﻭﻑ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ :ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ، ﺍﺗﻮﻛﻼﻭﻫﺎ ﻭ ﺩﻳﮕﻬﺎﻱ ﺁﺑﮕﺮﻡ ﻭ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ :ﺷﻴﺮ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ. - . ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻬﺮﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻇﺮﻭﻑ 
ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮﻕ 
- ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻭ ﺁﺯﻣﺎ ﻳﺸﺎﺕ ﺍﺩﻭﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ )ﺍﺭﺕ( ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺁﻥ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺻﺤﺖ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻬﺮﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ. - ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﺍﺩﻭﺍﺭﻱ ﺑﺮﻗﮕﻴﺮ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺁﻥ. - ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺷﺒﻜﻬﻬﺎ ﻭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮﻕ )ﻓﺸﺎﺭ ﻗﻮﻱ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ . ﺿﻌﻴﻒ( ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻌﺪﻥ - ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻄﺮ، ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ 
ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ ﻭ  ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﯽ  
 
 
ﺭﺷﺘﻪ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻛﻠﻲ ﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺷﻐﻠﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ. ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎ، ﺟﺮﺛﻘﻴﻠﻬﺎ  -ﭘﻠﻬﻬﺎﻱ ﺑﺮﻗﻲ ﻭ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ - ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺟﺮﺛﻘﻴﻠﻬﺎﻱ ﺳﻘﻔﻲ، ﺩﺭﻭﺍﺯﻫﺎﻱ، ﺑﺮﺟﻲ ﻭ ﻣﺘﺤﺮﻙ، ﭘﻠﻬﻬﺎﻱ ﺑﺮﻗﻲ، ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭﻫﺎ، ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎﻱ ﻟﻴﻔﺘﺮﺍﻙ ﻭ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ. 
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺣﻠﻬﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻲﻁ ﻛﺎﺭ 
- . ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺭﺍﻩ ﺣﻠﻬﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯﺣﻮﺍﺩﺙ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎ - . ﺣﻔﺎﻅ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ - ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ، ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ. - . ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺧﻄﺮ، ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺷﻐﻠﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎ 
 
ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ 
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ )ﻧﻘﺸﻬﻬﺎ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ( ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﻣﻌﺎﺩﻥ. ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎ. ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎ. 
ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ 
ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺧﻄﺮ، ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺷﻐﻠﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ. 
ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺗﺴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﻳﻤﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﺣﺮﻳﻖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎ. ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﻳﻤﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺍﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎ. ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺧﻄﺮ، ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺷﻐﻠﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺁﺗﺶﺳﻮﺯﻱ. ﺗﺴﺖ ﻭ ﺷﺎﺭژ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﻫﺎﻱ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ 
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎﺭ 
ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺩﻭﺭﻫﻬﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ، ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯﺍﻥ. 
ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ ﻭ  ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﯽ  
 
 
ﺭﺷﺘﻪ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻛﻠﻲ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻃﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ. 
 
ﺗﺒﺼﺮﻩ- . ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ - ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻨﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺍﺧﺬ 35ﻣﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩﻫﺎﻧﺪ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪﻱ، ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻨﻨﺎﻣﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺩﻫﻨﺪ. - ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺩ ﻳﺎ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ 36ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﻧﺴﺒﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ ﻭ ﻳﺎ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻗﺮﺑﺎﻱ ﺳﺒﺒﻲ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
 
ﻑ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﻞ ﻫﺸﺘﻢ  - - ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻱ ﻻﺯﻡ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ 37ﻣﺎﺩﻩ ﺻﻼﺡﻱﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻱ ﺩ. - ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻱﺟﺎﺩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻦﻱ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻱﻣﻦﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ 38ﻣﺎﺩﻩ  ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻩﻱ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺻﻼﺡﻱﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻱ ، ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ، ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺩ. - ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﻱ 1 ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺩ ﻃﻮﺭﻱ ﻃﺮﺍﺡﻱ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﻡﻱﺳﺮ ﮔﺮﺩﺩ. - ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺘﺒﻲ ﻭ ﺑﻪ 2ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. - ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﺭﺳﺎﻧﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ 39 ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﻭ ﺁﻳﻴﻨﻨﺎﻣﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ، ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻱﺩ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺻﻼﺡﻱﺕ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. - ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺯﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﻱ 40 ﻣﺎﺩﻩ ﺍ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﻭ ﺍﻳـﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧـﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ ﻭ  ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﯽ  
 
 
- ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻱ 41ﻣﺎﺩﻩ ﺍ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﻱ ﻥ ﺁﻳﻲ ﻥﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ  ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ 89 ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﻴﺖ، ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺼﻮﺏ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. - ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ 42ﻣﺎﺩﻩ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺷﺨﺺ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ، ﻣﺪﺭﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. . -43ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
 
 ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺩﺭ 94/06/16 ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻠﺲﻩ ﻣﻮﺭﺥ 18 ﻣﺎﺩﻩ ﻭ43 ﻓﺼﻞ ﻭ 8 ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻨﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ  .    ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ 94/11/06   ﻣﻮﺭﺥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﺳﻴﺪ *ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺁﻳﻴﻨﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﺸﺎﻭﺭﻳﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﺼﻮﺏ 12/06/86. ﻭﺯﻳﺮ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ

عنوان خدمت: 

بررسی حادثه ناشی از کار

حوزه روابط کار

نام اداره :  بازرسی کار

شرح و تعریف مختصری در جهت معرفی خدمت :  با توجه به اعلام وقوع حادثه ناشی از کار در کارگاه از طرف کارفرما ، کارگر ، مرجع قضایی و انتظامی و براساس بخشنامه های موجود ، و به استناد بند ه ماده 96 قانون کا ، بررسی حادثه توسط رئیس اداره بازرسی کار به بازرس کار ارجاع می گردد ، بازرس کار نیز پس از اقدامات اولیه به محل وقوع حادثه و در صورت نیاز به مراجع انتظامی یا قضایی جهت مطالعه پرونده مراجعه و پس از بازدید و بررسی همه جوانب موضوع ، گزارش حادثه را تنظیم و پس از ورود اطلاعات آن به نرم افزار بازرسی کار ،گزارش حادثه توسط بازرس کارتنظیم و جهت بررسی و تایید به رئیس اداره بازرسی ارسال و در نهایت پس از ثبت و صدور ، گزارش مذکور جهت مراجع ذی صلاح ارسال می گردد . لازم به توضیح است ابلاغیه رفع نقص حادثه نیز جهت کار فرما و به منظور پیشگیری از حوادث مشابه احتمالی ارسال می گردد.

قوانین و مقررات مربوط به ارائه خدمت : فصل چهارم قانون کار و بند ه ماده  96 این قانون

مدت زمان لازم برای انجام خدمات : 10 روز

فرم های مورد نیاز برای انجام خدمت : -

مدارک لازم جهت دریافت خدمت : -

مکاتبه مراجع قضایی و پرونده حادثه نظریه پزشکی قانونی

گردش کار در فرآیند بررسی حوادث ناشی از کار

عنوان خدمت: 

بررسی صورتجلسات کمیته حفاظت  فنی و بهداشت کار

حوزه روابط کار

نام اداره :  بازرسی کار

شرح و تعریف مختصری در جهت معرفی خدمت :  این کمیته ها باستناد ماده 93 قانون کار و آئین نامه کمیته های حفاظت و بهداشت کار در کارگاههای با تعداد کارگران25 نفر یا بیشتر ( یا در صورت تشخیص بازرس کار و کارشناس بهداشت حرفه ای  کارگاههای با تعداد کارگران کمتر از 25 نفر ) به منظور تأمین مشارکت کارگران و کارفرمایان و نظارت برحسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور و .. در کارگاه تشکیل و جلسات این کمیته ها معمولاً بطور ماهانه برگزار و صورتجلسات مربوطه به اداره بازرسی کار ارسال میگردد و رئیس اداره بازرسی صورتجلسه را به بازرس کار مربوطه ارجاع می دهد . بازرس کار با توجه به سوابق موجود در بایگانی و صورتجلسات قبلی واحد موارد مطروحه و در دست اقدام صورتجلسات قبلی واقدامات انجام شده را بررسی و در صورت مشاهده نقص را ابتدا در نرم افزار بازرسی وارد نموده و سپس موارد نقص را طی مکاتبه ای به کارفرما ابلاغ می نماید در غیراینصورت مکاتبه ای با محتوای اعلام وصول صورتجلسه با کارفرما انجام می گیرد . در دوره بررسی به تشخیص بازرس کار بازرسی از واحد و بررسی انطباق موارد مندرج در صورتجلسه کمیته و موارد مطرح شده در آن با وضعیت کلی کارگاه نیز انجام پذیرفته وحسب مورد در جلسات کمیته حفاظت تشکیل شده در واحد شرکت مینماید .

قوانین و مقررات مربوط به ارائه خدمت : ماده 93 قانون کار و آیین نامه مربوطه

مدت زمان لازم برای انجام خدمات : 2 روز

فرم های مورد نیاز برای انجام خدمت : -

فرم صورتجلسه مطابق با فرمت نرم افزاری

مدارک لازم جهت دریافت خدمت : -

فرم تکمیل شده صورتجلسه از سوی واحد

عنوان خدمت :

بررسی درخواست مفاصا حساب پیمانکاران طرف قرارداد دستگاههای اجرایی

  1.  

حوزه : روابط کار

نام اداره : روابط کار

  1.  

شرح و تعریف مختصری در جهت معرفی خدمت : به استناد م.13.ق.کار،در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد،مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.همچنین با توجه به اینکه مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه می باشد مقاطعه دهندگان موفند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار،منجمله ضمانت حسن انجام کار پرداخت نمایند.لازم به ذکر است که چنانچه مقاطعه دهنده موارد فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت،تسویه حساب نماید،مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

  

  1.  

قوانین و مقررات مربوط به ارائه خدمت : م.13ق.کار

  1.  

مدت زمان لازم برای انجام خدمات : 7 روز

  1.  

فرم های مورد نیاز برای انجام خدمت : -

  1.  

مدارک لازم جهت دریافت خدمت : نامه مقاطعه دهنده به اداره تعاون،کار ورفاه محل،روگرفت قرارداد منعقده فیمابین مقاطعه کار ومقاطعه دهنده،روگرفت رضایت نامه پرسنل قراردامربوطه

لیست بیمه پرسنل،سایر مدارک مورد نیاز

بسمه تعالی

فرم صورتجلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

نام کارگاه :

کد تامین اجتماعی :

نوع فعالیت :

تعداد کل کارگران : ................

کارگران مرد: .......  کارگران زن : .......

نشانی :

تلفن :                                       فکس : 

آدرس ایمیل :

شماره جلسه :

ساعت شروع :                                 ساعت پایان :

تاریخ جلسه :

مکان تشکیل جلسه :

صفحه : ....... از ........

موضوع

شرح

واحد/ شخص اقدام کننده

واحد/ شخص پیگیری کننده

مهلت اقدام

نتیجه

اقدامات انجام شده

موارد در دست اقدام

مصوبات جدید

اعضای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

حاضرین

کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی :

نماینده شورای اسلامی کار یا نماینده کارگران :

مدیر فنی :

مسئول حفاظت فنی :

مسئول بهداشت حرفه ای :

غایبین و دلایل غیبت

مدعوین :

تاریخ جلسه بعدی :     ...........................

توضیحات :

ارزیابی بازرس /بازرسان  کار بررسی کننده :

                                                                   نام و نام خانوادگی بازرس / بازرسان کار :

عنوان خدمت :

گردش کار بررسی و تایید طرح طبقه بندی مشاغل

1

حوزه : روابط کار

نام اداره: اداره روابط کار

 

2

شرح و تعریف مختصری در جهت معرفی خدمت:بر اساس مواد 48،49و 50قانون کار کارگاههای تولیدی بالای 50نفر نیرو مشمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه می باشند .همچنین بر اساس دستور العمل شماره 36معاونت روابط کار کلیه پیمانکاران طرف قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی با هر تعداد نیرو ملزم به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند

 

3

قوانین و مقررات مربوط به ارائه خدمت:مواد 48،49و50قانون کار و دستور العمل شماره 36 معاونت روابط کار

 

4

مدت زمان لازم برای انجام خدمت :حداکثر زمان رسیدگی15روز

 

5

فرم های مورد نیاز برای انجام خدمت:

 

6

مدارک لازم جهت دریافت خدمت:

 

عنوان خدمت:   

رتبه بندی و بررسی صلاحیت شرکت های خدماتی

حوزه روابط کار

نام اداره :  بازرسی کار

شرح و تعریف مختصری در جهت معرفی خدمت :  در اجرای مصوبه شماره 38326/ت 27506 مورخ 5/9/81 هیئت محترم وزیران و دستورالعمل شماره 14785 مورخ 19/2/88 معاونت محترم روابط کار وزارت متبوع مربوط به ضوابط تعیین رتبه بندی و تایید صلاحیت شرکت های خدماتی ، متقاضیان این امر بایستی بر اساس تفاهم نامه شماره 24602 مورخ 11/3/88 ( واگذاری بخشی از امور تعیین صلاحیت به انجمن های صنفی مربوطه ) به انجمن های صنفی شرکت های خدماتی مراجعه و درخواست کتبی خود را به همراه مدارک لازم تحویل نمایند . انجمن صنفی نیز بعد از تکمیل پرونده و بررسی اولیه ، پرونده را جهت اقدامات بعدی به  دبیرخانه شرکت های خدماتی واقع در اداره کل تعاون کار ارسال می نماید .پس از بررسی  اسناد و مدارک توسط بازرس کار و کارشناس طرح طبقه بندی مشاغل ، در صورت عدم نقص  ، پرونده جهت طرح موضوع به کمیته استانی مربوطه ارسال می گردد و نتیجه رای کمیته به متقاضی اعلام می گردد و در صورت تایید توسط کمیته استانی پروانه رتبه بندی و تایید صلاحیت شرکت مطابق با ضوابط مربوطه صادر می گردد .

3.     

قوانین و مقررات مربوط به ارائه خدمت :

مصوبه شماره 38326/ت 27506 مورخ 5/9/81 هیئت محترم وزیران و دستورالعمل شماره 14785 مورخ 19/2/88 معاونت محترم روابط کار وزارت متبوع 

مدت زمان لازم برای انجام خدمات : 30 روز

فرم های مورد نیاز برای انجام خدمت : -

مدارک لازم جهت دریافت خدمت : -

1-       اساسنامه شرکت و تصویر مدارک هویتی و تحصیلی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

2-       مفاصا حساب مالیاتی و تامین اجتماعی

3-       جواز کسب معتبر و سند مالکیت یا استیجاری بودن محل دفتر شرکت

4-       بریده روزنامه رسمی مبنی بر آگهی تاسیس یا تغییرات شرکت

5-       ارائه سوابق تجربی مدیریتی مربوط به مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

6-       تعهد نامه عدم ممنوعیت شغلی و منع مداخله کارکنان دولت

7-       سابقه پرداخت بیمه جهت کلیه کارمندان دفتری و اعضای شرکت

گردش کار در رتبه بندی و بررسی صلاحیت شرکت های خدماتی
گردش کار در بررسی نقشه های ساختمانی موضوع ماده 87 قانون کار
گردش کار در بررسی مشاغل سخت و زیان آور
بازرس ادواری