ارتباط با شهرستان مانه و سملقان

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مانه و سملقان ( پیش شماره 058 )

نام و نام خانوادگی رئیس اداره :روح ا.. کاویانی 

کاویانی  


 تلفن رئیس اداره : 32921566

فکس : 32928009

 

آدرس پستی: آشخانه ـ خیابان مطهری غربی ـ خیابان جلال ـ کوچه جلال 12  

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مانه و سملقان 

پست الکترونیکی : ms-nkh@mcls.gov.ir