متداولترین پرسش ها و پاسخ های حقوقی مرتبط با حوزه مدیریت اجتماعی: 

سرپرستان خانواری که یارانه ایشان قطع گردیده است با مراجعه به سایت yaraneh10.ir نسبت به ثبت اعتراض خویش اقدام نمایند.

نحوه رسیدگی به اعتراض سرپرستان خانواری که یارانه ایشان قطع گردیده است چگونه است؟

1

این طرح برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و موردی های بهزیستی می باشد.

طرح سبد کالای خانوار برای چه خانوارهایی می باشد؟

2

افراد مشمول می توانند با مراجعه به سامانه سهام عدالت ، از پنجره مربوطه اقدام بهخ ثبت شماره شبا بانکی برای هر فرد خانوار به صورت جداگانه اقدام نمایند.

نحوه ثبت شماره شبا بانکی افرادی که در گذشته تحت پوشش سهام عدالت قرار گرفته اند چگونه است؟

3

زن ایرانی کد ملی  خود را به شماره 2000195  پیامک نماید

زنان ایرانی دارای همسر خارجی از چه طریقی می توانند مخصات خود را به وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند ؟

4

سهیمه های کارگی به ازاء هر خانواده 5 نفره شبی 000/300 ریال

سهمیه های کارمندی به ازء هر خانوار شبی 000/400 ریال

*** به ازاء هر فرد مازاد بر سهمیه نفره ، هر نفر 000/100 ریال

نرخ استراحتگاه های ورزشی جهت روزرو سهمیه کارگری برای  هر خانوار 5 نفره به ازاء هر شب چقدر می باشد ؟

5

تآمین اجتماعی فنی و حرفه ای اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجمن صنفی کارگران ساختمانی

کمیته رسیدگی به شکایات بیمه کارگران ساختمانی متشکل از چه دستگاهها و نهادهایی می باشد؟

6

فنی و حرفه ای

مرجع رسیدگی به اعتراضات کارگران ساختمانی  که در سامانه اعتراضات عدم دریافت کارت مهارت برای آنان ذکر شده چه دستگاهی می باشد؟

7