اداره اشتغال و هدایت نیروی کار

اجرای مقررات و آیین نامه های مربوط به توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در استان.

تهیه و تدوین آمار و اطلاعات بازار کار استان (متخصصان ، دانش آموختگان ، زنان  و ارائه گزارشهای لازم تهیه بانکاطلاعات مشاغل و فرصت های شغلی.

اجرای سیاستها و برنامه های ابلاغی ستاد وزارتخانه در خصوص حفظ و تثبیت فرصتهای شغلی موجود و توسعه اشتغال به ویژه در مورد روستاییان ، دانش آموختگان و زنان در قالب دستور العمل ها و آیین نامه ها.

برنامه ریزی به منظور ارائه خدمات بکارگماری متقاضیان شغل از طریق ایجاد و توسعه کاریابیهای غیر دولتی وهماهنگی با بنگاههای اقتصادی .

توسعه و تقویت دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی از طریق ارائه تسهیلات و امکانات به آنها درچارچوب قوانین و مقررات .

نظارت بر نحوه فعالیت و عملکرد کاریابی های غیردولتی به منظور راهنمایی و بهینه سازی فعالیت آنها در جهت ارائه خدمات به کارجویان و کار فرمایان.

برنامه ریزی در جهت ساماندهی مشاغل خانگی.

هماهنگی و همکاری با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان به منظور ارائه آموزشهای مبتنی بر نیاز بازارکارمطابق با استانداردهای بین المللی.

هماهنگی با ستاد وزارتخانه در اجرای مصوبات و آیین نامه های اجرایی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی و ارائه گزارشهای لازم .

بررسی درخواست های مربوط به بکارگماری نیروی کار خارجی در سطح استان به منظور استفاده از خدمات متخصصان خارجی جهت ارائه به هیأت فنی اشتغال.

تشکیل جلسات هیأت فنی اشتغال استان و پیگیری موارد مربوطه.

اعلام نظر در مورد امکان ارائه مجوز اشتغال به اتباع خارجی بر حسب در خواست ها و قراردادهای منعقده در هیأت فنی اشتغال.

بررسی در خصوص موافقت با صدور روادید با حق کار مشخص و پروانه کار برای اتباع خارجی بر حسب قوانین ومقررات.

تمدید، تجدید و ابطال پروانه کار اتباع خارجی بر اساس قوانین و مقررات.

پیگیری امور مربوط به اخذ عوارض اشتغال اتباع خارجی و جرایم مربوط به اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی .

هماهنگی با ستاد وزارتخانه درخصوص اجرای ضوابط و مقررات هیأت فنی اشتغال موضوع تبصره ماده

آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران.

همکاری با سایر دستگاههای ذیربط استانی بویژه استانداری در ساماندهی اتباع خارجی.

عنوان خدمت: 

صدور / تمدیدوتجدید پروانه کار اتباع خارجی  

حوزه  مدیریت کارآفرینی و اشتغال 

نام اداره :    اشتغال وهدایت نیروی کار

شرح و تعریف مختصری در جهت معرفی خدمت :   تمامی اتباع خارجی که درایران اقامت دارندمیبایست بمنظور اشتغال پروانه کاردریافت دارند.                                         

روند اجرای خدمت (گردش کار) : 1- ارائه درخواست کتبی کارفرمای ایرانی  جهت استفاده از خدمات تبعه  به اداره 2-بررسی مدارک کارفرما و مدارک هویتی تبعه  توسط کارشناس 3- تکمیل فرمهای مخصوص اشتغال اتباع خارجی توسط کارفرما4-  تشکیل پرونده و طرح درخواست کارفرما درهیات فنی اشتغال (صرفا اتباع فاقد همسرایرانی ) 5 –صدور پروانه کا ر(حداکثریک سال) به نام تبعه بادرج محل کار و شغل وی درکارگاه  6 –  تحویل پروانه کار به کارفرما درازای اخذ رسید 

قوانین و مقررات مربوط به ارائه خدمت :     مواد 120 الی 129 قانون کارجمهوری اسلامی ایران  و ماده 181 قانون مذکور  

مدت زمان لازم برای انجام خدمات : به طور معمول پانزده روز ( به تناسب نوع مدرک تبعه – روادید)

فرم های مورد نیاز برای انجام خدمت :  فرم مشخصات فردی(تبعه) ، فرم مشخصات کارفرما، فرم درخواست اشتغال اتباع خارجی درکشوروعلامت دارنمودن نوع درخواست خدمت درفرم ، فرم تعهد کارفرما، فرم رسید پروانه کار،فرم عملکرد تبعه  (پیوست)

مدارک لازم جهت دریافت خدمت :   اصل وتصویر مجوز فعالیت کارگاه ،یک نسخه از روزنامه رسمی (شرکتها)، تصویر قرارداد خرید ماشین آلات و برگ سبز ترخیص ازگمرک (برای اتباع خارجی مهندس نصب و ناظر)تصویرشناسنامه و کارت ملی کارفرما، کلیه مدارک هویتی تبعه خارجی (اصل وتصویر) ، تکمیل فرمهای مربوطه و مهر وامضاء آن توسط کارفرما ، مفاصا حساب مالیاتی ، چهار قطعه عکس 4*3 تبعه

عنوان خدمت: 

صدور گواهی آزادسازی مدرک دانشجویان متعهد به خدمت  

حوزه :   مدیریت کارآفرینی و اشتغال

نام اداره :   اشتغال وهدایت نیروی کار

شرح و تعریف مختصری در جهت معرفی خدمت :  تمامی دانشجویان متعهد به خدمت برای آزادنمودن مدرک خود نیاز به تایید عدم اشتغال بعداز فراغت از تحصیل دارند.

روند اجرای خدمت (گردش کار) :1- ارائه نامه  از کاریابی  (ویا تکمیل کاربرگ مربوطه ) مبنی بر عدم اشتغال باذکر تاریخ ثبت نام (حداقل شش ماه پس از تاریخ فارغ التحصیلی) ، 2 – بررسی توسط کارشناس مربوط 3 – تایید و صدور گواهی لازم برای دانشگاه مقصدتوسط اداره کل 

قوانین و مقررات مربوط به ارائه خدمت :   آیین نامه اجرایی صدور گواهی آزادسازی مدرک فارغ التحصیلان دانشگاهی

مدت زمان لازم برای انجام خدمات :    درصورت تکمیل بودن مدارک ظرف همانروز

فرم های مورد نیاز برای انجام خدمت :   کاربرگ مختص آزادسازی مدرک تحصیلی (ازاداره کار اخذ گردد)

مدارک لازم جهت دریافت خدمت :   تصویر گواهی تحصیلی موقت متقاضی 

عنوان خدمت: 

صدور مجوز فعالیت کاریابی

حوزه  مدیریت کارآفرینی و اشتغال 

نام اداره :    اشتغال وهدایت نیروی کار

شرح و تعریف مختصری در جهت معرفی خدمت :  صدور مجوزفعالیت دفترمشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی بمنظور ایجاد بانک اطلاعاتی ازکارجویان و کسب فرصتهای شغلی به تناسب مدرک و مهارت کارجو و معرفی به واحدهای متقاضی نیروی کار 

روند اجرای خدمت (گردش کار) : 1- ارائه درخواست کتبی به همراه پرسشنامه تکمیل شده  به اداره 2-بررسی مدارک توسط کارشناس و احراز شرایط مطابق دستورالعمل 3- طرح درکمیته استانی کاریابیها بمنظور تایید نهایی 4 – صدور مجوز طبق فرمت مصوب ارسالی5- تایید مکان استقراردفتر کاریابی (معرفی شده ازسوی متقاضی)توسط کارشناس 6 – ابطال تمبر توسط متقاضی و دریافت مجوز درقبال ارائه رسید 7 – شروع به کارحداکثردوماه از تاریخ صدور مجوز

قوانین و مقررات مربوط به ارائه خدمت :    دستورالعمل و آیین نامه اجرایی قانون مجازات به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1387

بر طبق دستورالعمل مذکور جلسات هیات فنی ماهانه برگزار می گردد.

فرم های مورد نیاز برای انجام خدمت : فرم خاصی نیز برای این خدمت پیش بینی نشده است .ولی متقاضیان باید مدارک و مستندات تعیین شده در دستورالعمل را ارائه دهند

مدارک لازم جهت دریافت خدمت :  متقاضیان مجوز لازم است از شرایط عمومی زیر برخوردار باشند:

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور

2- نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر

3 -  داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان)

4 - عدم اشتغال در نهادها، شرکتها، موسسات و دستگاههای اجرایی دولتی، شبه دولتی و وابسته به دولت

5 - لزوم تامین مکان متناسب با حوزه فعالیت و ارائه نشانی دقیق آن (با تایید هیات فنی)

تبصره: اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه و برگزیدگان جشنوارههای کارآفرینی وزارت و همچنین کارآفرینان منتخب جشنواره های ملی کارآفرینی از قاعده بند 4 مستثنی هستند.

متقاضیان مجوز لازم است از شرایط تخصصی زیر برخوردار باشند:

1-  متقاضی باید دارای مدرک دکتری تخصصی در فعالیت مورد مشاوره با 3 سال سابقه مفید اجرایی و تحقیقات کاربردی در همان زمینه مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا حسب مورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مدرک کارشناسی ارشد با 5 سال و یا کارشناسی با 7 سال سابقه مفید اجرایی و تحقیقات کاربردی در همان زمینه باشد.

2- سایر اعضای کادر فنی و تخصصی، حداقل دو نفر با مدرک کارشناسی ارشد با 3 سال سابقه یا کارشناسی با 5 سال سابقه فعاليت در رشته های مرتبط انتخاب و به کار گرفته شوند.

3- متقاضی موظف است اسامی کادر فنی و تخصصی مرکز را همراه با کپی برابر با اصل مدارک تحصیلی و تخصصی و سایر مستندات به اداره کل ارائه نماید.