مصوبه توسعه صادرات غیرنفتی  
[ ... - ۲۱ تیر ۱۳۹۱ ]
 
مصوبه کارگروه توسعه بخش کشاورزی  
[ ... - ۲۰ تیر ۱۳۹۱ ]
آئین نامه مواد 6 و 20 قانون بخش تعاونی  
[ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - ۲۳ بهمن ۱۳۸۹ ]
 
آیین‌نامه داوری در بخش تعاونی  
[ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۹ ]
آیین‌نامه اجرایی نحوه بلوک بندی در شرکت‌های تعاونی سهامی عام  
[ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - ۲۴ مرداد ۱۳۸۸ ]
 
آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام  
[ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - ۱۷ مرداد ۱۳۸۸ ]
 
آیین‌ نامه اجرایی توزیع سهام عدالت  
[ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - ۲۹ فروردین ۱۳۸۸ ]
 
آئین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی  
[ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - ۱۲ خرداد ۱۳۸۷ ]
 
آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت  
[ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - ۲۸ آبان ۱۳۸۵ ]
 
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی  
[ ریاست جمهوری - ۱ مرداد ۱۳۸۵ ]
 
آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی  
[ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ خرداد ۱۳۸۳ ]
 
آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران  
[ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - ۲۳ شهریور ۱۳۷۱ ]
 
از آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی  
[ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - ۱۳ مرداد ۱۳۶۴ ]