آیین نامه ها و مواد اصلاحی آنها

 
آیین نامه اجرایی ماده (48) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه اجرایی قانون بیمه بازنشستگی ، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی ، قالیچه ، گلیم و زیلو  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه اجرایی ماده (151) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (53) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه اجرایی ماده (54) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه اجرایی ماده (198) قانون کار جمهوری اسلامی ایران  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه استخدام پیمانی  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه تشکیل شورای اجتماعی کشور  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف ، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های اسلامی کارگری  
[ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه داخلی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی  
[ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه کار زندانیان ، با اولویت حرفه آموزی ، موضوع بند (ب) ماده (190) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه معافیت کارگاه های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار ، موضوع ماده (191) قانون کار  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه معالجه و از کارافتادگی ورزشی  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه نحوه نظارت بر مصوبات شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه همکاری شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه و ستاد کل نیروهای مسلح  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ، جانباز از کارافتاده و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
اصلاح آیین نامه استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
اصلاح آیین نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
اصلاح تبصره (2) ماده (15) آیین نامه اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
اصلاح ماده (11) آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار 
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
اصلاح مواد (5) و (6) آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آئین نامه انتخاب اعضای هیئت تشخیص  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آئین نامه انتخاب اعضای هیئت حل اختلاف  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آئین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و غیره  
[ ... - ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ ]
آئین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن 
[ ... - ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ ]
اصلاح ماده یک آئین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار  
[ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ ]
آئین نامه انضباطی کارآموزی توام با کار  
[ ... - ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ ]
آئین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیئت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164  
[ ... - ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ ]
آئین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166  
[ ... - ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ ]
آئین نامه چگونگی مدت کار ، تعطیلات و مرخصی ها ، مزد و حقوق کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود موضوع ماده 190  
[ ... - ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ ]
آئین نامه مستثنی شدن خدامین و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی است از قانون کار موضوع ماده 191  
[ ... - ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ ]
آئین نامه اجرایی ماده 191  
[ ... - ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما کارگاههای به میزان 5 نفر  
[ ... - ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت  
[ ... - ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ ]