اداره توسعه تعاونیها

- نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی در سطح استان.

- اعمال وظایف و امتیازات بخش تعاون در مورد اتاقهای تعاون در حوزه استانی.

- ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی و فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات آنها.

- برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی فیمابین تعاونیها و نیز بین اتحادیه های تعاونی یابین بخش های تعاونی با سایر بخشهایاقتصادی.

- فراهم آوردن تسهیلات و امکانات لازم برای تهیه طرح ، توسعه ، بازسازی و نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها.

- تهیه و تدوین طرح وبرنامه اجرای فعالیتهای مرتبط با ترویج ،آموزش وتوانمندسازی تعاونیهای تحت نظارت اداره کل و انتشار نشریات موردلزوم.

- پیگیری اجرای برنامه و عملکرد مدیریت تعاون براساس برنامه عملیاتی مصوب وزارت متبوع دررابطه با دفاترتخصصی حوزه معاونت تعاون.

-بررسی صحت اطلاعات وورود داده ها در سامانه مدیریت عملکرد.

- پیگیری ورود اطلاعات مربوط به شرکتهای تعاونی درسامانه های تشکیل و توسعه تعاونیها، نظارت جامع برتعاونیها، سامانه جامع آمارهای ثبتی و . . .

- شناسایی و انجام اقدامات لازم جهت جذب بهینه منابع دولتی و غیردولتی مورد نیاز تعاونیها.

- پیگیری و اجرای طرحهای ارتقاء کیفیت و بهره وری استانی در بخش تعاون.

- کمک در برگزاری نمایشگاهها و یا حضور تعاونیها در نمایشگاههای ملی و بین المللی .

- تدوین برنامه و بودجه ونیز پیگیری اجرای فعالیتهای مرتبط با بخش تعاون در استان.

- برنامه ریزی جهت ارتقاء عوامل مؤثر در گسترش ترویج تعاون در کلیه بخشهای توزیعی،تولیدی وخدماتی درسطح استان.

 - انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه در باره فعالیت تعاونی ها در زمینه شناخت نارسایی ها و نیازهای آنها و نیز توانایی ها و امکانات، به منظوراستفاده در برنامه ریزی های مربوطه در سطح استان.

- استفاده از رسانه های ارتباط جمعی و سایر امکانات ترویجی استان جهت معرفی بخش تعاونی.

- حضور در جلسات کمیته های تحقیقات ، آموزش و ترویج استان و تنظیم صورتجلسات مربوطه و ارائه گزارش به واحد ستادی ذیربط وزارتخانه .

- پیگیری و اجرای برنامه های ابلاغی واحد مرتبط در حوزه ستادی.

عنوان خدمت:  فرایند پرداخت تسهیلات

1

حوزه  تعاون

نام اداره : اداره توسعه تعاونیها

2

شرح و تعریف مختصری در جهت معرفی خدمت : ادارات کل تعاون,کارورفاه اجتماعی براساس اعتبارات ابلاغی از سوی وزارت متبوع و اعتبارات صندوق مهر امام رضا (ع) که مختص تعاونی ها  می باشد به تعاونیهای متقاضی تسهیلات پرداخت می نماید.تعاونی می بایست ابتدا نسبت به ارائه مدارک موردنیاز( طرح توجیهی - مجوز فعالیت -اگهی تاسیس وآخرین اگهی  تغییرات ) اقدام نماید  سپس درخواست ومدارک تعاونی درکمیته تسهیلات بررسی می گردد  ودرصورت توجیه داشتن طرح نسبت به معرفی به بانک عامل جهت پرداخت اقدام می گردد.

3

قوانین و مقررات مربوط به ارائه خدمت :پرداخت تسهیلات طبق دستورالعمل اعطای تسهیلات بانکی به طرح های اشتغالزای معرفی شده براساس توان تسهیلاتی بانکها ابلاغی از وزارت متبوع به متقاضیان  ارائه می گردد.

4

مدت زمان لازم برای انجام خدمات :

پس از ابلاغ اعتبارات  دراسرع وقت جلسه برگزار وطرح ها بررسی می گردد..

مدت زمان لازم جهت بررسی طرح تعاونی در کمیته تسهیلات (1 روز)

مدت زمان لازم جهت تکمیل مدارک  تعاونی نزد بانک (15 روز)

مدت زمان لازم جهت تصویب و پرداخت تسهیلات توسط بانک  (7 روز)

5

فرم های مورد نیاز برای انجام خدمت : -

6

مدارک لازم جهت دریافت خدمت : -

طرح توجیهی - مجوز فعالیت -اگهی تاسیس وآخرین اگهی  تغییرات 

عنوان خدمت:

فرایند آموزشهای عمومی وتخصصی به تعاونگران

حوزه  تعاون

نام اداره : اداره توسعه تعاونیها

شرح و تعریف مختصری در جهت معرفی خدمت : ادارات کل تعاون,کارورفاه اجتماعی براساس  برنامه ابلاغی وزارت متبوع و تبصره ماده 7دستورالعمل تشکیل تعاونی  هرساله نسبت به برگزاری دوره های آموزشی عمومی وتخصصی تعاونیها اقدام می نماید

-ابلاغ دوره آموزشی به شهرستانها پس از ابلاغ  برنامه آموزش از طرف وزارت متبوع  با توجه به گرایش تعاونیها  وظرفیتهای هرشهرستان

-مکاتبه باتعاونیها برای ثبت نام دردوره آموزشی اعلام شده

-تنظیم وارسال قرارداد آموزشی جهت تایید به اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی قبل از برگزاری دوره 

-امضاء قرارداد ومجوزبرگزاری دوره آموزشی  به ادارات شهرستان وموسسات دارای کد اعتبار سنجی

-برنامه ریزی جهت برگزاری دوره ها ومشخص نمودن زمان،برگزاری دوره آموزشی اعلام شده درتاریخ مقرر، ارزیابی وجمع بندی  دوره آموزشی توسط کارشناس آموزش شهرستان و اعلام نتایج به اداره کل، -تکمیل پرونده آموزشی دوره شامل اسناد ومدارک وفرمها مربوط به برگزاری وارسال به اداره کل جهت بررسی مدارک ودرصورت عدم نقص وتامین اعتبار  پرداخت هزینه ها

قوانین و مقررات مربوط به ارائه خدمت :مطابق با دستورالعملهای ارسالی دفتر آموزش ، ترویج وتحقیقات وزارت متبوع  

مدت زمان لازم برای انجام خدمات : 2 روز

فرم های مورد نیاز برای انجام خدمت : -

فرم حضور وغیاب ، فرم مشخصات فراگیران ، فرم گواهینامه

مدارک لازم جهت دریافت خدمت : -

معرفی نامه ازتعاونی برای شرکت دردوره آموزشی

منوی چپ2