سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

سامانه تدارکات دولت
صفحه نخست » مزایده و مناقصه ها

آگهی مزایده و مناقصه ها

آگهی مزایده

اطلاعیه مزایده عمومی مجموعه ورزشی کارگران استان خراسان شمالی

 

نام و نشانی مزایده گذار :

هیأت اجرایی مجموعه های ورزشی کارگران استان خراسان شمالی به آدرس : بجنورد خیابان طالقانی شرقی ، روبروی کوچه حکیم شفاهی ، اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی ، تلفن : 332258957-058

عنوان مزایده :

 واگذاری جهت بهره برداری و نگهداری باشگاه سوارکاری و سالن چند منظوره مجموعه ورزشی کارگران استان خراسان شمالی واقع در گلستان شهر بجنورد بصورت اجاره یکساله

ضمانتنامه شرکت در مزایده :

  واریز مبلغ 48 میلیون ریال به حساب 43681700 نزد شعبه مرکزی بانک رفاه کارگران بجنورد به نامه هیأت امناء مجموعه های ورزشی کارگران استان خراسان شمالی

مبلغ پایه بر اساس برآورد کارشناسان دادگستری :

 80 میلیون ریال اجاره ماهانه

شرایط دریافت و تحویل اسناد :

  مهلت دریافت اسناد ازتاریخ 7/01/97 لغایت 16/01/97 و مهلت تحویل تا پایان وقت اداری مورخ 26/01/97 و بازگشایی پیشنهادها  در تاریخ 27/01/97 خواهد بود . واریز مبلغ پنجاه هزار تومان به حساب 43681700 نزد شعبه مرکزی بانک رفاه کارگران بجنورد بابت خرید اسناد شرکت در مزایده

هیأت اجرایی مجموعه های ورزشی کارگران استان خراسان شمالی