ارتباط با شهرستان راز و جرگلان

نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان فاروج ( پیش شماره 058 )

نام و نام خانوادگی مسئول نمایندگی : سجاد استوان

 تلفن مسئول نمایندگی :  36424088

فکس : 36425380

آدرس پستی : راز و جرگلان - خیابان  

نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان راز و جرگلان

پست الکترونیکی : farooj-nkh@mcls.gov.ir