اداره تشکیل تعاونیها

- انجام امور مربوط به متقاضیان تشکیل تعاونی.

- پیگیری اهداف کمی تشکیل تعاونیهای استان درگرایشهای مختلف.

- بررسی طرح و درخواست هیئت مؤسس تعاونیهای جدیدالتأسیس برای تشکیل تعاونی.

- انجام تمهیدات لازم جهت تشکیل تعاونی، معرفی به اداره ثبت شرکتها جهت تأیید نام تعاونی و صدور موافقت نامه تأسیس.

- نظارت بر برگزاری اولین مجمع عمومی جهت تأسیس تعاونی وتصویب اساسنامه.

- بررسی مصوبات اولین مجمع، انتخابات هیئت مدیره، بازرسان ومصوبات هیئت مدیره و معرفی به اداره ثبت شرکتها.

 بررسی سامانه تشکیل و ثبت الکترونیکی تعاونی ها در سه بخش درخواستهای تشکیل، صدور موافقتنامه، و ثبت آگهی تأسیس تعاونی ها.

- انجام امور مربوط به صدور مجوز ثبت وتشکیل تعاونی ها موضوع بند 4 ماده 51 قانون بخش تعاونی.

- شناسایی مشوق ها و امتیازهای بخش تعاون و ارائه به متقاضیان تشکیل تعاونی ها.

- مشارکت در همایشهای تخصصی و توسعه ای جهت جذب متقاضیان تشکیل تعاونی.

- انجام امور اداری و نظارت بر امور تعاونیهای دردست اجرا تا مرحله بهره برداری.

- پیگیری و همکاری با متقاضیان تشکیل تعاونی جهت دریافت مجوزهای لازم از دستگاههای ذیربط حسب مورد.

- پیگیری و اجرای برنامه های ابلاغی حوزه ستادی.

عنوان خدمت:

نحوه تشکیل تعاونی درگرایشهای مختلف(ماده 7 دستورالعمل تشکیل تعاونی)

حوزه تعاون

نام اداره : اداره تشکیل تعاونیها

شرح و تعریف مختصری در جهت معرفی خدمت : اشخاصی که قصدتشکیل تعاونی دارند پس ازاخذ راهنمایی ومشاوره لازم  ازکارشناسان  تشکیل تعاونیها نسبت به  تکمیل  طرح تشکیل تعاونی وهمزمان نسبت به ثبت درخواست خود درسامانه ثبت وتشکیل تعاونیها اقدام می نمایند درادامه هیأت موسس طرح تکمیل شده  رابه همراه مدارک هیأت موسس( فتوکپی شناسنامه ،کارت ملی ،مدرک تحصیلی وکارت پایان خدمت برای آقایان)  به  اداراتتعاون،کارورفاه اجتماعی  ارائه می نمایند اداره پس ازدریافت طرح ومدارک، نظرمثبت یامنفی خودرا به  هیأت موسس اعلام می نماید درمواردی که  انجام فعالیت تعاونی مستلزم  اخذ مجوزفعالیت  ونظایر آن ازدستگاههای  اجرایی باشد ، تعاونی  ملزم  به اخذ آن می باشد   درصورت موافقت باتشکیل تعاونی توسط ادارات تعاون،کارورفاه اجتماعی   نمونه اساسنامه و فرمهای برگزاری مجمع  در اختیار نماینده هیأت موسس  قرار خواهد گرفت . هیأت موسس پس ازدریافت موافقتنامه می بایست  نسبت به افتتاح حساب درتزد بانک , انتشارآگهی دعوت اولین  مجمع عمومی عادی  وتشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب  اساسنامه وانتخاب هیأت مدیره  وبازرسان  وسایر وظایف آن  اقدام نمایدبعداز جلسه اولین مجمع  عمومی عادی  هیئت مدیره بایدازهر کدام از مدارک 3 نسخه تهیه  وبه همراه نامه درخواست بررسی مدارک به اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی تحویل  دهدادارات  تعاون،کارورفاه اجتماعی  پس از بررسی و تائید مدارک مجوز ثبتی  شرکت تعاونی را صادر می کندودرپایان تعاونی می بایست  برای اخذ آگهی تاسیس  از اداره ثبت شرکتها  مدارک رادرسامانه مربوطه به این اداره وارد نماید

قوانین و مقررات مربوط به ارائه خدمت : دستورالعمل تشکیل تعاونی ,آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی ,آیین نامه نحوه تشکیل  مجامع تعاونیها

مدت زمان لازم برای انجام خدمات :پس ازارائه مدارک توسط هیأت موسس  حداکثر ظرف یکروز نسبت به صدور موافقتنامه صادرخواهد شد

روند بررسی مدارک مجمع وصدورمجوز ثبتی  طبق قانون ظرف 10 روز می بایست صورت پذیرد ولی این  بررسی توسط کارشناسان تعاون ظرف 2 روز انجام می گیرد

فرم های مورد نیاز برای انجام خدمت :

 فرم تشکیل تعاونی ,فرمهای  برگزاری اولین مجمع مجمع عمومی همراه بانامه درخواست

مدارک لازم جهت دریافت خدمت :

مدارک شناسایی وتحصیلی هیأت موسس

پس ازصدور مجوز ثبتی توسط ادارات تعاون,کارورفاه اجتماعی  باتوجه به اینترنتی شدن سامانه اداره ثبت شرکتها،شرکت  تعاونی می بایست مدارک شناسایی خودرا برابر با اصل نمایند