سامانه های برخط آدرس سامانه USSD SMS اپلیکشن
سامانه جامع پاسخگویی به شکایات مردمی    ندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای آیکون اس ام اسندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای ICON MOBILEندارد
سامانه سیاست های فعال بازار کار 
   ندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای آیکون اس ام اسندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای ICON MOBILEندارد
سامانه ثبت شرکت ها

   ندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای آیکون اس ام اسندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای ICON MOBILEندارد
سامانه کــــارا

   ندارد نتیجه تصویر برای آیکون اس ام اسندارد نتیجه تصویر برای ICON MOBILEندارد
سامانه انتخاب کارآفرینان برتر

  ندارد  نتیجه تصویر برای آیکون اس ام اسندارد نتیجه تصویر برای ICON MOBILEندارد
 سامانه شبکه ملی بازار کار

  ندارد نتیجه تصویر برای آیکون اس ام اسندارد نتیجه تصویر برای ICON MOBILEندارد
سامانه های برخط آدرس سامانه USSD SMS اپلیکشن
سامانه جامع پاسخگویی به شکایات مردمی    ندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای آیکون اس ام اسندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای ICON MOBILEندارد
سامانه تشکیل و ثبت الکترونیکی تعاونی ها    ندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای آیکون اس ام اسندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای ICON MOBILEندارد
 سامانه نظارت جامع بر تعاونی ها

   ندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای آیکون اس ام اسندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای ICON MOBILEندارد
سامانه ثبت شرکت ها

   ندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای آیکون اس ام اسندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای ICON MOBILEندارد
سامانه نظارت بر تعاونی های مسکن مهر

  ندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای آیکون اس ام اسندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای ICON MOBILEندارد
سامانه مدیریت تعاونی های مرزنشینان
  
   ندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای آیکون اس ام اسندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای ICON MOBILEندارد
سامانه هوشمند بخش تعاون       درحال راه اندازی   Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای آیکون اس ام اسندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای ICON MOBILEندارد
سامانه های برخط آدرس سامانه USSD SMS اپلیکشن
سامانه جامع پاسخگویی به شکایات مردمی    ندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای آیکون اس ام اسندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای ICON MOBILEندارد
سامانه ثبت شرکت ها

   ندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای آیکون اس ام اسندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای ICON MOBILEندارد
 سامانه مشاغل سخت و زیان آور

  ندارد نتیجه تصویر برای آیکون اس ام اسندارد نتیجه تصویر برای ICON MOBILEندارد
 سامانه اخذ صلاحیت و رتبه بندی

ندارد  نتیجه تصویر برای آیکون اس ام اسندارد نتیجه تصویر برای ICON MOBILEندارد
 سامانه تایید صلاحیت مسئولین ایمنی

  ندارد نتیجه تصویر برای آیکون اس ام اسندارد نتیجه تصویر برای ICON MOBILEندارد 
 سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

  ندارد  نتیجه تصویر برای آیکون اس ام اسندارد نتیجه تصویر برای ICON MOBILEندارد
سامانه های برخط آدرس سامانه USSD SMS اپلیکشن
سامانه جامع پاسخگویی به شکایات مردمی    ندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای آیکون اس ام اسندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای ICON MOBILEندارد
 سامانه خدمات حمایتی نظام    ندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای آیکون اس ام اسندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای ICON MOBILEندارد
سامانه پیش ثبت نام اقامتگاه های کارگری

   ندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای آیکون اس ام اسندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای ICON MOBILEندارد
سامانه سهام عدالت 
ندارد نتیجه تصویر برای آیکون اس ام اسندارد نتیجه تصویر برای ICON MOBILEندارد 
سامانه ثبت و رسیدگی به درخواستهای معترضین به حذف یارانه 
ندارد نتیجه تصویر برای آیکون اس ام اسندارد نتیجه تصویر برای ICON MOBILEندارد 
 سامانه جشنواره های امتنان از نخبگان کار و تولید   ندارد نتیجه تصویر برای آیکون اس ام اسندارد نتیجه تصویر برای ICON MOBILEندارد 
سامانه طرح حمایت غذایی (سبد کالا) 
ندارد   Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای آیکون اس ام اسندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای ICON MOBILEندارد
 بهبان ها و ثبت اطلاعات کارگران مشمول طرح کاج   ندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای آیکون اس ام اسندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای ICON MOBILEندارد
 سازمان هدفمندی یارانه ها    ندارد نتیجه تصویر برای آیکون اس ام اسندارد نتیجه تصویر برای ICON MOBILEندارد 
 سامانه بانک اطلاعات آسیب های اجتماعی   ندارد
 Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای آیکون اس ام اسندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای ICON MOBILEندارد
کتابخانه دیجیتال ستاد مبارزه با مواد مخدر    ندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای آیکون اس ام اسندارد  Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویر برای ICON MOBILEندارد