فرآیند تجدید انتخابات انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی  ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ  فرایند ثبت انجمن های صنفی و کارگری  فرایند ثبت شوراهای اسلامی کار
 فرایند ثبت کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کاراستان قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار
 اساسنامه  کانون های هماهنگی  شوراهای اسلامی کار استان ها اساسنامه انجمن های صنفی کارفرمایی 
 اساسنامه انجمن های صنفی کارگری  اساسنامه شوراهای اسلامی کار  اساسنامه کانون انجمن های صنفی کارفرمایی  اساسنامه کانون انجمن های صنفی کارگری
 اساسنامه کانون کارگران بازنسته استان  اساسنامه کانون کارگران بازنشسته شهرستان  آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار  آیین نامه انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی
 آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی  آیین نامه کانون های شوراهای هماهنگی اسلامی کار  آیین نامه نمایندگان کارگران استان ها  شیوه_نامه_تکمیل_اطلاعات_تاسیس_تشکل

اداره تشکلهای کارگری و کارفرمایی

اجرای قانون و آئین نامه های مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمایی در سطح استان.

تقویت و توسعه تشکل های کارگری و کارفرمایی از طریق ساز و کارهای ارائه شده از سوی ستادوزارتخانه.

ترویج گفتگو های دو جانبه و سه جانبه بین کارگران و تشکل های مربوطه به منظور حل مشکلات ومعضلات

کارگری، بهبود شرایط کار و ارتقای بهره وری نیروی کار در سطح استان.

نظارت بر انتخابات تشکل های کارگری و کارفرمایی استان.

بررسی علل عدم فعالیت تشکل ها و ارایه راهکار به منظور تجدید فعالیت آنها.

انجام امور مربوط به تایید اساسنامه، ثبت و صدور مدارک مربوطه در استان.

بررسی و رسیدگی به تخلفات مسئولان تشکل های استانی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان و نظارتبر

عملکرد آنها در چارچوب ضوابط و مقررات.

صدور اعتبار نامه مراجع حل اختلاف )نماینده کارگران و کارفرمایان.(

ارائه مشاوره و راهنمائی به کارگران و کارفرمایان در مورد نحوه ایجاد تشکل ها و انجام فرایند های اداریمربوطه.

تهیه و تدوین آمار و اطلاعات مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمائی و نمایندگان کارگران در سطحاستانو تجزیه و تحلیل و ارائه گزارشات مربوطه.

برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی کاربردی برای کارگران و کارفرمایان استان.

هماهنگی با واحد ستادی ذیربط در وزارتخانه به منظور حسن اجرای وظائف مربوطه