اداره نظارت تعاونیها

- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی در سطح استان و سایر مقررات موضوعه وتهیه گزارشات لازم و اعلام نواقص مربوطه.

- بررسی و انجام اقدامات لازم درخصوص انحلال تعاونیهای موضوع تبصره 2 ماده 54 قانون بخش تعاونی و تشکیل مجامع عمومی تعاونیهای موضوع تبصره 2ماده 35 و تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی، به استثنای تعاونیهای فرا استانی و اتحادیه های تعاونی سراسری.

- نظارت بر امور تعاونیها و اتحادیه ها در حدود قوانین و مقررات موضوعه و تطبیق فعالیت آنها با اساسنامه، درآیین نامه ها و دستورالعملهای مصوب قانونی.

- بررسی وضعیت فعالیت و شناسایی و رفع چالش ها و موانع تعاونیهای درحال بهره برداری.

- انجام بازدید از تعاونیها و اتحادیه ها بر اساس جدول زمان بندی.

-نظارت بر برگزاری مجامع عمومی و اعزام نماینده جهت حضور درآن حسب مورد.

- بررسی وضعیت تعاونیهای در حال بهره برداری و تعیین تکلیف و رسیدگی به امور تعاونیهای راکد و غیرفعال.

- اجرای دستورالعملهای نظارتی و یا نحوه جذب بودجه و نظارت بر امور تعاونیها.

- برنامه ریزی جهت اجرای مفاد بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی با هماهنگی حوزه ستادی وزارتخانه.

- راهنمایی مسئولان تعاونیها در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت بهره گیری از روشها و سیستمهای بهینه.

ایجاد هماهنگی با دستگاههای ذیربط در اعمال کمکهای فنی، اداری و مالی و غیره به منظور اداره صحیح تعاونیها درسطح استان.

- کمک به شرکتها و اتحادیه های تعاونی استان در ارائه خدمات حقوقی، مالی و حسابداری؛ حسابرسی و دیگرخدمات مورد نیاز و واگذاری امور تصدی گریبه آنها.

- حسابرسی و بررسی مالی از صورتهای مالی شرکتهای تعاونی فعال و دردست اجرا.

. - بررسی صلاحیت داوطلبان هیأت مدیره و بازرسان تعاونی های مشمول، از طریق برگزاری جلسات کمیسیون ماده 5

- حمایت و پشتیبانی حقوقی از شرکتهای تعاونی بویژه در مراجع قضایی.

- نظارت و کنترل اطلاعات مربوط به مجامع عمومی و شرکت های تعاونی در سامانه نظارتی مربوطه.

- پیگیری امور مربوط به شکایات تعاونی ها با هماهنگی بازرسان و اتاق تعاون.

- جلوگیری از فعالیت سوء استفاده کنندگان از عناوین تعاونی، در چارچوب قوانین موضوعه.

- پیگیری و اجرای برنامه های ابلاغی حوزه ستادی.

عنوان خدمت:

صدورمجوزثبت  تغییرات برای شرکتهای تعاونی(ماده 46 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی)

1.     

حوزه تعاون

نام اداره : اداره نظارت برتعاونیها

2.     

شرح و تعریف مختصری در جهت معرفی خدمت : هیأت مدیره تعاونیها می بایست نسبت به تشکیل مجمع عمومی عادی،درمواعد زیر  اقدام  نمایند.

1-     ظرف 4 ماه از پایان سال مالی، برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه.

2-     قبل از انقضاء مدت تصدی اعضای هیأت مدیره یا بازرسان؛ برای تشکیل مجمع عمومی با دستور انتخاب اعضای مذکور.

3-   قبل از پایان مدت تعاونی، در صورتی که مدت آن طبق اساسنامه محدود باشد؛ برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده با دستور تمدید مدت یا انحلال.

4-   در صورتی که در یکی از مجامع عمومی و یا بنا به قوانین و مقررات، تشکیل مجمع عمومی دیگری تکلیف شده باشد؛ ظرف مهلت مقرر در آن.

5-     ظرف سه ماه بعد از درخواست اشخاص زیر]در غیر موارد مذکور در بندهای فوق[:

الف- هر یک از بازرسان

ب- یک پنجم اعضای تعاونی برای مجمع عمومی عادی و یک سوم اعضا برای مجمع عمومی فوق العاده

ج ـ وزارت تعاون

لذا هیأت مدیره تعاونی می بایست  نسبت به انتشار آگهی دعوت برگزاری مجمع عمومی مطابق باآیین  نامه نحوه تشکیل مجمع عمومی  درموعد مقرراقدام  وپس ازبرگزاری مجمع  اصل مدارک مجمع عمومی رادر3 نسخه برای صدور مجوز ثبتی به ادارات تعاون,کارورفاه اجتماعی تحویل دهند

3.     

قوانین و مقررات مربوط به ارائه خدمت :قانون بخش تعاون, آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی واساسنامه تعاونیها

4.     

مدت زمان لازم برای انجام خدمات :

هیأت مدیره موظف است ظرف  3روز پس ازبرگزاری مجمع عمومی مدارک مجامع راتحویل ادارات تعاون,کارورفاه اجتماعی دهند وادارات نیز می بایست ظرف 10 روز به بررسی مدارک مجمع عمومی اقدام نماید

5.     

فرم های مورد نیاز برای انجام خدمت : -

6.     

مدارک لازم جهت دریافت خدمت : -

مدارک مجمع برگزار شده شامل آگهی دعوت,صورتجلسه مجمع  ،صورتجلسه هیأت مدیره(درصورت انتخابات)،لیست حاضرین گزارش هیأت مدیره وبازرس صورتهای مالی وبودجه پیشنهادی

عنوان خدمت: 

نحوه رسیدگی به شکایات  امورتعاون(دستورالعمل رسیدگی به شکایات  ابلاغی سال 8/12/88)

حوزه  تعاون

نام اداره : اداره نظارت برتعاونیها

شرح و تعریف مختصری در جهت معرفی خدمت :

شکایت اعضا سهامداران شرکتها واتحادیه ها علیه شرکت اتاق یامدیران مربوط درکلیه   قوانین ومقررات بخش تعاون اساسنامه ایین نامه دستورالعملهای داخلی تعاونی قرادادهای منعقده وامورناشی ازعضویت وسهامدار  ابتدا می بایست درفرمهای مخصوص شکایت  نوشته شودسپس شاکی شکایت خودراتسلیم بازرس تعاونی می دهد وبازرس پس ازبررسی موضوع به شکایت رسیدگی ونظرخودرابه هیأت مدیره وشاکی اعلام می نماید درصورتیکهتعاونی فاقد بازرس باشد ,بازرس درموعد مقرررسیدگی ننماید , شاکی به نظر بازرس معترض باشد ویاهیأت مدیره ازپذرش نظربازرس استنکاف نماید شاکی می بایست شکایت خودراارطریق مرجع داوری پیگیری نماید

3.     

قوانین و مقررات مربوط به ارائه خدمت :

دستورالعمل رسیدگی به شکایات  مصوب ۷۴۰۶۸/1 سال 8/12/88

مدت زمان لازم برای انجام خدمات :

بازرس تعاونی می بایست پس ازوصول شکایت  ظرف یک هفته  به شکایت رسیدگی نماید ونظرخودرابه هیأت مدیره تعاونی وشاکی اعلام نماید ودرصوردت عدم پییگری توسط بازرس  شاکی  به مرجع داوری مراجعه نماید ومرجع داوری (اتحادیه یااتاق تعاونی)می بایست نتیجه راحداکثر ظرف 3 ماه ابلاغ نماید

فرم های مورد نیاز برای انجام خدمت : -

برگهای شکایت

مدارک لازم جهت دریافت خدمت : -

ارائه شکایت ازطرف شاکی  واسناد مثبته وادله ای که برای اثبات ادعای خوددارد

عنوان خدمت:

نحوه  رسیدگی به شکایات  مجامع(تشریفات دعوت  تصممیات وانتخابات مدیران وبازرسان)

1

حوزه  تعاون

نام اداره : اداره نظارت برتعاونیها

2

شرح و تعریف مختصری در جهت معرفی خدمت :

شکایات مربوط به انتخابات توسط کمیسیون موضوع ماده5دستورالعمل نحوه نظارت برانتخابات تعاونیهاواتاقهای تعاون رسیدگی میشود

- شکایات ازنحوه برگزاری مجمع توسط کارشناس بررسی کننده مدارک وازطریق انطباق باماده47آیین نامه نحوه تشکیل مجامع بررسی میشود.

شکایات مربوط به مجامع عمومی: شاکی تخلف رابه ادارات تعاون،کارورفاه اجتماعی اعلام می نمایدو شکایات در دبیرخانه ثبت می گردد کارشناسان با توجه به ماده 47 آیین نامه  تبصره 3 ماده 33 بررسی می نمایند-  اگر تخلف مربوط به تشریفات دعوت و برگزاری مجمع است تجدید مجمع عمومی و تجدید مجمع در تصمیمات فاقد اعتبار در غیر اینصورت موارد صحیح به ثبت اعلام و مواد غیر قانونی حذف می گردد

شکایت مربوط به انتخاب مدیران:می بایست مراحل ذیل صورت پذیرد

-     تسلیم شکایت شاکی به اداره

-     دعوت از اعضاء برای برگزاری جلسه کمیسیون ماده 5

-     برگزاری جلسه کمیسیون ماده 5

-    ابلاغ  نتیجه کمیسیون ظرف 7 روز

-  اگر شکایت مورد قبول قرار گیرد انتخابات ابطال و تصمیم گیری نهایی با کمیسیون ماده 5 است،در غیر اینصورت انتخابات تایید می شود

3

قوانین و مقررات مربوط به ارائه خدمت :

آیین نامه نحوه تشکیل مجامع ودستورالعمل نحوه نظارت برانتخابات تعاونیها واتاق تعاون

4

مدت زمان لازم برای انجام خدمات :

5

فرم های مورد نیاز برای انجام خدمت : -

6

مدارک لازم جهت دریافت خدمت : -

عنوان خدمت: 

نظارت عمومی ومالی  از تعاونیها  درگرایشهای مختلف(بند1 ماده 66 قانون تعاون)

حوزه تعاون

نام اداره : اداره نظارت برتعاونیها

شرح و تعریف مختصری در جهت معرفی خدمت : برنامه زمانبندی  بازدیداز تعاونیها توسط اداره نظارت برتعاونیها  تنظیم وبه کارشناسان مربوطه ابلاغ می گردد وکارشناسان باید طبق برنامه زمانبندی با تعاونی هماهنگ  ونسبت به بازدیدازتعاونی اقدام می نمایند وپس ازبازدیدنواقص به تعاونی اعلام  می گردد.

قوانین و مقررات مربوط به ارائه خدمت :ماده 66 قانون بخش تعاون

مدت زمان لازم برای انجام خدمات :2 روز

فرم های مورد نیاز برای انجام خدمت : -

فرمهای نظارت عمومی وبازدیدمالی

مدارک لازم جهت دریافت خدمت : -

صورتجلسات مجامع ،هیأت مدیره دفاترروزنامه وکل پرینت حسابها