دستورالعمل ها

اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور رواید ورود با حق کار و همچنین صدور ، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده (11) آیین نامه اجرایی ماده (129) قانون کار جمهوری اسلامی ایران- مصوب مورخ 19/1/1382 وزیر کار و امور اجتماعی  
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
دستورالعمل اجرایی اصلاح آیین نامه استخدام پیمانی  
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
دستورالعمل شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی توام با کار، موضوع بند (ب) ماده (112) قانون کار  
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
دستورالعمل کمک هزینه مسکن سال 1384  
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
دستورالعمل مربوط به تعیین صلاحیت شرکت های خصوصی ارایه دهنده وظایف پشتیبانی و خدماتی  
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
دستورالعمل (1) مسابقه رای برتر  
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (2) درج اظهارات طرفین دعوی و تصمیمات متخذه در دفاتر صورتجلسه هیات تشخیص و حل اختلاف  
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (3) در خصوص مطالبات مربوط به ذخیره مرخصی کارگران  
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (4) در خصوص ماده 148 قانون کار  
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (5) در خصوص رابطه سه سویه کار( پیمان دهنده ، پیمانکار، کارگر)  
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (6) در خصوص خارج نمودن پرونده ها از جریان رسیدگی و یا بایگانی نمودن آنها در مواردی که خواهان یا تجدیدنظر خواه در جلسه حضور ندارند که سبب اطاله دادرسی می گردد  
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (7) در خصوص مفهوم ، ماهیت و صلاحیت شخص حقوقی  
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (8) در خصوص وضعیت استخدامی کارکنان خرید خدمت شاغل در ارتش و سپاه  
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (9) در خصوص نحوه رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف در ارتباط با کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی حسب تصمیم هسته گزینش  
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (10) فرایند دادرسی مراجع حل اختلاف در خصوص اعتبار امر مختوم 
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (11) در خصوص نمونه فرم قرارداد کار  
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (12) در خصوص شاخص های ارزیابی و بررسی پرونده های مراجع حل اختلاف توسط تیم خودارزیابی  
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (13) روابط کار در خصوص نگهداری سوابق و بایگانی پرونده های مراجع حل اختلاف  
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (14) روابط کار در خصوص تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه  
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (15) روابط کار در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار به اعضای شوراهای حل اختلاف دادگستری  
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (16) روابط کار در خصوص نمونه آیین نامه انضباط کار  
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (17) روابط کار در خصوص ترک کار  
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (18) روابط کار در خصوص تبصره یک ماده 27 قانون کار  
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (19) روابط کار در خصوص نحوه تایید پیمان های دسته جمعی کار  
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل ماده 26 قانون کار  
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی توام با کار موضوع بند ب ماده 112  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل موضوع ماده 4 آئین نامه مستثنی شدن خدامین و کارکنان بقاع متبرکه ، مساجد ، حسینیه ها ، تکایا ، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی است از قانون کار موضوع ماده 191  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل اجرایی ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده 170 قانون کار  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل صدور اعتبار نامه های اعضای مراجع حل اختلاف  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل مربوط به مقررات حاکم بر روابط استخدام کارکنان بخش دولت مورخ 8/4/88 این اداره کل  
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]