ارتباط با شهرستان اسفراین

 

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اسفراین ( پیش شماره 058 )

نام و نام خانوادگی رئیس اداره :سعید عباسی

عباسی 

تلفن: 37232081

فکس : 37224490

 

 

 

آدرس پستی : اسفراین ـ خیابان شهید مطهری ـ جنب پل 

اداره تعاون شهرستان اسفراین 

پست الکترونیکی : esfarayen-nkh@mcls.gov.ir