ارتباط با شهرستان گرمه

نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان گرمه 

 

 نام و نام خانوادگی مسئول نمایندگی : خانم اقدس چوبتراش

اقدس چوبتراش

شماره تماس :32503304-32506086

پست الکترونیکی : TAT.GARME@GMAIL.COM

آدرس پستی : گرمه - بلوار شهید مدرس ، مدرس13