طرحهای کشاورزی

طرحهای کشاورزی 

 پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت یکهزار کندو (سال 82)۱۱ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت یکهزار کندو
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت هشتصدوپنجاه کندو (سال 82)۱۱ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت هشتصدوپنجاه کندو
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت هفتـصد کندو (سال 82)۱۱ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت هفتـصد کندو
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش گل و گیاه در گلخانه ( پیتوس و نخل زینتی ) با ظرفیت دوهزار متر مربع (سال 82)۱۱ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش گل و گیاه در گلخانه ( پیتوس و نخل زینتی ) با ظرفیت دوهزار متر مربع
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش ماهی قزل‌آلا با ظرفیت هـشتاد تن در سـال (سال 82)۱۱ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش ماهی قزل‌آلا با ظرفیت هـشتاد تن در سـال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش صیفی‌جات گلخانه‌ای با ظرفیت تولید 200 تن خیار در سال (سال 82)۱۱ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش صیفی‌جات گلخانه‌ای با ظرفیت تولید 200 تن خیار در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش گل و گیاهان زینتی با ظرفیت تولید 900 هزار شاخه گل بریده و 20 هزار گلدان گیاه آپارتمانی (سال 82)۱۱ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش گل و گیاهان زینتی با ظرفیت تولید 900 هزار شاخه گل بریده و 20 هزار گلدان گیاه آپارتمانی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش قـارچ خوراکـی با ظرفیت 50 تن در سال (سال 82)۱۱ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش قـارچ خوراکـی با ظرفیت 50 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش قـارچ خوراکـی با ظرفیت یکـصد تن در سال (سال 82)۱۱ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش قـارچ خوراکـی با ظرفیت یکـصد تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش گـاو شیری با ظرفیت پنجاه راس (سال 82)۱۱ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش گـاو شیری با ظرفیت پنجاه راس
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش گـاو شیری با ظرفیت بیست راس (سال 82)۱۱ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش گـاو شیری با ظرفیت بیست راس
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرواربـندی گوساله با ظرفیت یکصد راس در هر دوره (سال 82)۱۱ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرواربـندی گوساله با ظرفیت یکصد راس در هر دوره
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرواربـندی گوساله با ظرفیت هفتاد و پنج راس در هر دوره (سال 82)۱۱ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرواربـندی گوساله با ظرفیت هفتاد و پنج راس در هر دوره
بارگیری فایل بارگیری فایل
 باغداری و پرورش میوه جات با ظرفیت پانزده هکتار (سال 82)۱۱ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغداری و پرورش میوه جات با ظرفیت پانزده هکتار
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش کرم ابریشـم با ظرفیت 600 جعبه در یک دوره (سال 82)۱۱ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش کرم ابریشـم با ظرفیت 600 جعبه در یک دوره
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش کرم ابریشـم با ظرفیت 400 جعبه در یک دوره (سال 82)۱۱ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش کرم ابریشـم با ظرفیت 400 جعبه در یک دوره
بارگیری فایل بارگیری فایل
 کشت و پرورش گلها و گیاهان داروئی و صنعتی۵ تیر ۱۳۸۷
کشت و پرورش گلها و گیاهان داروئی و صنعتی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش و نگهداری زنبور عسل(1000کندو)۵ تیر ۱۳۸۷
پرورش و نگهداری زنبور عسل(1000کندو)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش و نگهداری زنبور عسل(1000کندو)۵ تیر ۱۳۸۷
پرورش و نگهداری زنبور عسل(1000کندو)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرواربندی گوساله(150 راس)۵ تیر ۱۳۸۷
پرواربندی گوساله(150 راس)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پروار بندی گوساله(100 راس)۵ تیر ۱۳۸۷
پروار بندی گوساله(100 راس)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش بلدرچین(420000قطعه)۵ تیر ۱۳۸۷
پرورش بلدرچین(420000قطعه)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش بره پرواری(1000راس)۵ تیر ۱۳۸۷
پرورش بره پرواری(1000راس)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش بره پرواری(750 راس)۵ تیر ۱۳۸۷
پرورش بره پرواری(750 راس)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش اردک مادر به ظرفیت 5000 قطعه در سال۵ تیر ۱۳۸۷
پرورش اردک مادر به ظرفیت 5000 قطعه در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 احداث باغ زیتون(به مساحت 200 هکتار)۵ تیر ۱۳۸۷
احداث باغ زیتون(به مساحت 200 هکتار)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 احداث باغ زیتون(به مساحت 100 هکتار)۵ تیر ۱۳۸۷
احداث باغ زیتون(به مساحت 100 هکتار)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 احداث باغ زیتون(به مساحت 50 هکتار)۵ تیر ۱۳۸۷
احداث باغ زیتون(به مساحت 50 هکتار)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه(صیفی جات گلخانه ای) به ظرفیت 6000 مترمربع۵ تیر ۱۳۸۷
تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه(صیفی جات گلخانه ای) به ظرفیت 6000 مترمربع
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه(صیفی جات گلخانه ای) به ظرفیت 3000 مترمربع۵ تیر ۱۳۸۷
تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه(صیفی جات گلخانه ای) به ظرفیت 3000 مترمربع
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه(صیفی جات گلخانه ای) به ظرفیت 1500 مترمربع۵ تیر ۱۳۸۷
تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه(صیفی جات گلخانه ای) به ظرفیت 1500 مترمربع
بارگیری فایل بارگیری فایل
 کشت یونجه و تولید علوفه( 400 هکتار)۵ تیر ۱۳۸۷
کشت یونجه و تولید علوفه( 400 هکتار)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 کشت یونجه و تولید علوفه(200 هکتار)۵ تیر ۱۳۸۷
کشت یونجه و تولید علوفه(200 هکتار)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 کشت یونجه و تولید علوفه(100 هکتار)۵ تیر ۱۳۸۷
کشت یونجه و تولید علوفه(100 هکتار)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 راعت گیاهان علوفه ای(400 هکتار)۵ تیر ۱۳۸۷
راعت گیاهان علوفه ای(400 هکتار)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 زراعت گیاهان علوفه ای(300 هکتار)۵ تیر ۱۳۸۷
زراعت گیاهان علوفه ای(300 هکتار)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 راعت گیاهان علوفه ای( 200 هکتار)۵ تیر ۱۳۸۷
راعت گیاهان علوفه ای( 200 هکتار)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 احداث باغ پسته (200 هکتار)۵ تیر ۱۳۸۷
احداث باغ پسته (200 هکتار)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 احداث باغ پسته (100 هکتار)۵ تیر ۱۳۸۷
احداث باغ پسته (100 هکتار)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 احداث باغ پسته (به مساحت 50 هکتار)۵ تیر ۱۳۸۷
احداث باغ پسته (به مساحت 50 هکتار)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید و پرورش موز گلخانه های۵ تیر ۱۳۸۷
تولید و پرورش موز گلخانه های
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید کنسرو فرآورده های غیر گوشتی۵ تیر ۱۳۸۷
تولید کنسرو فرآورده های غیر گوشتی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 کشت گیاهان گلخانه ای (خیار درختی)۵ تیر ۱۳۸۷
کشت گیاهان گلخانه ای (خیار درختی)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش شترمرغ۵ تیر ۱۳۸۷
پرورش شترمرغ
بارگیری فایل