صفحه نخست » میزخدمت الکترونیک » میزخدمت روابط کار » تائید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری و مشاغل سخت وزیان آور

اطلاعات مورد نیاز هر خدمت

ردیف اطلاعات مورد نیاز هر خدمت لینک
شرح خدمت شامل اطلاعات مورد نیاز
 مستندات مورد نیاز مستندئات
 3  قوانین و مقررات قوانین و مقررات
 مدت زمان انجام خدمت زمان
 5  پاسخ به سئوالات متدوال داریه
 6  هزینه های مورد نیاز دریافت خدمت پول
 مسئول اصلی ارائه خدمت پاسخ
 مراحل گردش کار خدمت چارت
 درج آدرس الکترونیکی سامانه مربوطه به خدمت سامانه
 10  نظرسنجی از خدمت نظرسنجی