تامین اجتماعی بهزیستی بیمه روستایی
بانک رفاه فنی   صندوق کارآفرینی
بانک توسعه صندوق بازنشستگی  
مدیریت درمان تامین اجتماعی  

 

الف) اهداف تشکیل شورای هماهنگی استان:

1.ارتقاء سطح تعاملات و همکاری دستگاههای تابعه وزارتخانه در سطح استان

2.ایجاد هم افزایی و تشریک مساعی در حوزه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

3.ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در فعالیت ها و انسجام بخشی بین واحدهای اجرایی دستگاههای تابعه


ب)وظایف شورای هماهنگی استان:

1.بهره گیری از توانمندیهای اعضاء شورا در جهت ایجاد هماهنگی و انسجام بخشی در فعالیت های محوله بر اساس شرح وظایف هر یک از

واحدهای تابعه و سیاستگذاری های وزارت متبوع در سطح استان

2.تعیین وظایف و تکالیف هر یک از اعضای شورا در جهت اجرای مصوبات شورا

3.ایجاد هماهنگی و برقراری تعاملات سازنده بین اعضای شورا و واحدهای تابعه وزارتخانه و سایر دستگاههای اجرایی و مرتبط در سطح استان

4.سیاستگذاری و تصمیم گیری در چارچوب قوانین و وظایف وزارت متبوع

5. اجرای مصوبات پیگیری نظارت و ارزیابی مستمر از اجرای مصوبات شورا

6-تشکیل کارگروههای تخصصی جهت بررسی موردی برخی موضوعات مطروحه در جلسات شورا


ج) ترکیب اعضاء شورای هماهنگی استان:

1- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان (ریس شورا)

2- مدیر کل تامین اجتماعی استان

3- مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان

4- مدیر کل بهزیستی استان

5- مدیر درمان تامین اجتماعی استان

6- رئیس اداره امور شعب بانک رفاه کارگران

7- رئیس اداره امور شعب بانک توسعه تعاون استان

8- مدیر صندوق کار آفرینی امید

9- مدیریت صندوق بازنشستگی

10- مدیریت صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان

11- دبیر شورای هماهنگی استان 

رئیس شورا در موارد مرتبط می تواند از مسئولین سایر دستگاه های اجرایی استان و یا اشخاص صاحب نظر برای شرکت در جلسات دعوت نماید.

شورای هماهنگی