ادارات کل زیر مجموعه وزارت متبوع

اداره کل تامین اجتماعی
اداره کل بهزیستی
اداره کل فنی و حرفه ای
اداره کل بیمه سلامت
مدیریت درمان
صندوق بازنشستگی
صندوق ضمانت سرمایه گذاری
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان
بانک توسعه تعاون
بانک رفاه کارگران
صندوق مهر اماما رضا (ع)