شماره تلفن های اداره کل

اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی خراسان شمالی
32411331
 32411360
 32258367
 32256966
 نمابر : 32258924


داخلی های اداره کل

معاونت  شماره داخلی
 دفتر مدیرکل

403

 حراست 414
روابط عمومی 422
مالی  311
بودجه و تحول اداری  313
 پشتیبانی  324
امور اجتماعی   221
بازرسی کار  229
تعاون  129
اشتغال 133